Arbeidsrett

Nyheter og artikler relatert til arbeidsrett


Korna, eller Covid-19, som viruset heter, gir en rekke utfordringer for både næringsliv og privatpersoner. Situasjonen gjør noe med oss, stengte butikker, mangel på arbeid og redusert mulighet for å bevege oss fritt gir bedriftseiere og arbeidstakere frykt. Arbeidsgivere handler i panikk for å redde virksomheten, men risikerer å gjøre […]

Advokat gir Corona-hjelp til bedrifter


advokat tilkallingsvakt
Ikke sjelden ser vi at arbeidstakere er ansatt som tilkallingsvakt. De jobber gjerne i realiteten en rimelig høy stillingsprosent, og ansettelsen er langvarig. Dette er som oftest sett på som en omgåelse av gjeldende regler, og er ikke tillatt. Ikke forbud mot tilkallingsvakter. For mange bedrifter er det helt vanlig […]

Hva innebærer det å være tilkallingsvakt?


Et stadig tilbakevennende spørsmål er hvilke arbeidsoppgaver en arbeidstaker skal ha i oppsigelsestiden. Arbeidsmiljøloven regulerer ikke dette direkte. § 15-11 gir deg rett til å kreve å stå i stillingen mens forhandlinger og eventuelt søksmål pågår. § 1-1 gir rett til meningsfylt arbeid, og § 4-3 skal blant annet sørge […]

Arbeidsoppgaver i oppsigelsesperiodenMange arbeidstakere som har blitt oppsagt eller avskjediget, lurer på om de kan ha krav på erstatning. Spørsmålet reguleres i all hovedsak av reglene i arbeidsmiljøloven. Det er flere sammenhenger hvor erstatning fra arbeidsgiver kan være aktuelt. Denne artikkelen fokuserer på erstatning som et resultat av oppsigelse eller avskjed. Advokat […]

Erstatning ved usaklig oppsigelse


Drøftelsesmøte
I henhold til arbeidsmiljøloven § 15-1 skal det avholdes drøftelsesmøte før man går til oppsigelse eller avskjed av en ansatt. Dette gjelder både dersom oppsigelsen begrunnes i arbeidsgivers forhold (for eksempel nedbemanninger), eller forhold ved arbeidstakeren (personlige egenskaper, oppførsel eller annet). I lovens tekst er det et krav at drøftelsesmøte […]

Viktigheten av drøftelsesmøte


I denne artikkelen vil jeg redegjøre for fordeler og ulemper med rettsmekling i arbeidsrettssaker, typisk etter oppsigelse eller avskjed. I en del slike saker er den ene part ikke tjent med rettsmekling. Hva er rettsmekling? Rettsmekling er et frivillig institutt som reguleres i tvisteloven § 8-3. Denne typen mekling er aktuell i saker […]

Rettsmekling i arbeidstvisterKrav på å beholde arbeidsoppgavene etter oppsigelse
Krav på å stå i stillingen Som det klare utgangspunkt, kan en person som har mottatt oppsigelse, kreve å stå i stillingen, dersom han eller hun går til søksmål, for å få prøvet sakligheten av oppsigelsen. Unntak gjelder blant annet ved oppsigelse i prøvetid, avskjed, eller dersom retten finner det urimelig […]

Krav på å beholde arbeidsoppgavene, mens retten vurderer saklig oppsigelse


En lege ble oppsagt fra sin stilling som fastlege i en norsk kommune, fordi hun nektet å innsette prevensjonsmidlet spiral hos kvinnelige pasienter som ønsket dette. Legens begrunnelse for å nekte dette var såkalte «samvittighetsgrunner», nærmere bestemt hennes kristne tro. Av dommen fra Høyesterett fremkommer at «De ganger pasienter anmodet […]

DOM: Lege nektet å sette inn spiral, ble oppsagt.


Nesten daglig motter vi spørsmål knyttet til utbetaling av feriepenger i forbindelse med at arbeidstaker slutter i sin stilling. Det er som regel arbeidstakere som tar kontakt med oss vedr. denne problemstillingen. Utbetaling av feriepenger skal skje når arbeidstaker slutter. Den klare hovedregel er at arbeidstaker skal motta sluttoppgjør den […]

Utbetaling av feriepenger ved opphør av arbeidsforholdI tilfeller der hele eller deler av en virksomhet i et selskap overdras til et nytt selskap, står vi overfor en «virksomhetsoverdragelse» i arbeidsmiljølovens forstand. I arbeidsmiljøloven har vi et eget kapittel 16 som regulerer arbeidsforholdene knyttet slik virksomhetsoverdragelse. Rettigheter ved virksomhetsoverdragelse Det klare utgangspunkt er at arbeidsavtalen overføres til […]

Virksomhetsoverdragelse gir rettigheter