Krav på å beholde arbeidsoppgavene, mens retten vurderer saklig oppsigelse

Krav på å beholde arbeidsoppgavene etter oppsigelse

Krav på å beholde arbeidsoppgavene etter oppsigelse

Krav på å beholde arbeidsoppgavene etter oppsigelse

Krav på å stå i stillingen

Som det klare utgangspunkt, kan en person som har mottatt oppsigelse, kreve å stå i stillingen, dersom han eller hun går til søksmål, for å få prøvet sakligheten av oppsigelsen.

Unntak gjelder blant annet ved oppsigelse i prøvetid, avskjed, eller dersom retten finner det urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes under sakens behandling.

I en oppsigelsessak, vurderte Gulating lagmannsrett at en person kunne stå i stillingen, mens saken ble behandlet av den aktuelle tingrett. Det spesielle var at lagmannsretten landet på at vedkommende ikke skulle få jobbe, men beholde lønnen sin; med andre ord en slags permisjon med lønn.

Også krav på å beholde arbeidsoppgavene

Arbeidstaker var ikke særlig fornøyd med denne mellomløsningen, og anket spørsmålet inn for Høyesterett. Høyesterett skriver i sin kjennelse at: «Når loven gir retten anledning til å bestemme at arbeidstageren helt skal fratre, rommer den for så vidt likevel også det mindre, at vedkommende beholder lønnen, men fratrer sine arbeidsoppgaver. En slik mellomløsning er imidlertid problematisk med sikte på å oppnå formålet med retten til å stå i stilling».

Av forarbeidene fremkommer at retten til å stå i stillingen skal bidra til å sikre en kontinuitet i arbeidsforholdet, som igjen gjør det mulig for en arbeidstaker å fastholde stillingen dersom oppsigelsen senere blir kjent ugyldig.

– Det var viktig å få Høyesteretts avklaring her. Dersom lagmannsrettens resultat med en slik mellomløsning hadde festet seg i praksis, ville det verken være bra for arbeidsgiversiden eller arbeidstakersiden, sier arbeidstakerens prosessfullmektig Ann Mari Risvoll Winterhus-Fjeld til Rett 24.

Selv om mange nok gjerne vil slippe å møte sjefen på jobb, mens rettsak pågår, er dette svært praktisk for en del arbeidstakere, som er helt avhengig av å utvikle seg i jobben, eller henge med i utvikling på arbeidsplassen.

Har du spørsmål ved. oppsigelse, avskjed eller arbeidskontrakt, kontakt advokat


Om Nicolas Weiss-Andersen

Nicolas Weiss-Andersen er Advokat hos Advokater i Oslo. I tillegg til å være utdannet jurist har han studert økonomi og IT-ledelse på BI. Han har jobbet i 10 år som virksomhetsleder innenfor E-handel og har omfattende praktisk erfaring med forretningsrelaterte forhandlinger, strategier og arbeidsrett. Weiss-Andersen jobber mest med forretningsjus, fast eiendom (feil mangler, nabokonflikter m.v) og arbeidsrett. Weiss-Andersen liker å se alternative løsninger og jobber aktivt for å løse tvister i minnelighet. Telefon: 99 11 11 19