Utbetaling av feriepenger ved opphør av arbeidsforhold


Utbetaling av feriepenger

Foto: Norges Bank.

Nesten daglig motter vi spørsmål knyttet til utbetaling av feriepenger i forbindelse med at arbeidstaker slutter i sin stilling.

Det er som regel arbeidstakere som tar kontakt med oss vedr. denne problemstillingen.

Utbetaling av feriepenger skal skje når arbeidstaker slutter.

Den klare hovedregel er at arbeidstaker skal motta sluttoppgjør den dagen hun/han slutter, eller senest ved neste ordinære lønningsdag etter at man fratrer stillingen.

Sluttoppgjøret skal i all hovedsak inkludere:

  • Opptjent lønn, som enda ikke er utbetalt.
  • Evt. ikke utbetalte feriepenger fra året før.
  • Opptjente feriepenger for inneværende år. (Arbeidsgiver kan ikke beslutte at dette først skal skje ved neste normale ferieperiode).
  • Evt. dokumenterte utlegg ihht, avtale, eks: reiseregninger, kjøregodtgjørelser m.v.

Kan selskapet motregne lønn og feriepenger mot krav man mener å ha mot arbeidstaker?

Den helt klare hovedregel er at utbetaling av feriepenger og andre lønnsytelser ikke kan være gjenstand for motregning. Dette gjelder normalt også selv om noe annet står i arbeidskontrakten.

For det tilfellet at arbeidsgiver mener å ha et krav (eks. erstatning o.l.) mot arbeidstaker, vil man i de aller fleste tilfeller være henvist til å foreta utbetaling av feriepenger og lønn, for så å eventuelt rette krav mot arbeidstaker separat. Vernet om arbeidstakers interesser står særdeles høyt i slike saker.

Det finnes naturligvis noen få unntak fra denne hovedregelen. Som eksempel kan nevnes der arbeidsgiver har ydet lån/forskudd, og man har avtalt trekk i lønn.

Dersom du har spørsmål eller trenger bistand i forbindelse med lønn og feriepenger: kontakt advokat på telefon: 99 11 11 19

Se vår side om arbeidsrett

Se også: Arbeidsmiljøloven.


Om Nicolas Weiss-Andersen

Nicolas Weiss-Andersen er Advokat hos Advokater i Oslo. I tillegg til å være utdannet jurist har han studert økonomi og IT-ledelse på BI. Han har jobbet i 10 år som virksomhetsleder innenfor E-handel og har omfattende praktisk erfaring med forretningsrelaterte forhandlinger, strategier og arbeidsrett. Weiss-Andersen jobber mest med forretningsjus, fast eiendom (feil mangler, nabokonflikter m.v) og arbeidsrett. Weiss-Andersen liker å se alternative løsninger og jobber aktivt for å løse tvister i minnelighet. Telefon: 99 11 11 19