Erstatning ved usaklig oppsigelse


Mange arbeidstakere som har blitt oppsagt eller avskjediget, lurer på om de kan ha krav på erstatning. Spørsmålet reguleres i all hovedsak av reglene i arbeidsmiljøloven.

Det er flere sammenhenger hvor erstatning fra arbeidsgiver kan være aktuelt. Denne artikkelen fokuserer på erstatning som et resultat av oppsigelse eller avskjed.

Advokat Nicolas Weiss-Andersen har omfattende erfaring med arbeidsrett og erstatning. I tillegg til å ha bistått en rekke arbeidsgivere og arbeidstakere i oppsigelsessaker, så har han mange års erfaring som arbeidsgiver i IT-bransjen. Han har derfor en praktisk erfaring og innsikt som ikke alle advokater innehar.

Selv om norske arbeidsgivere er flinkere enn mange andre til å følge lover og regler, er det enkelte arbeidsgivere som ikke bryr seg om å følge reglene i arbeidsmiljøloven, men turer frem som de selv ønsker. Dette lønner seg sjelden dersom arbeidstaker har en viss arbeidsrettslig innsikt, eller kontakter advokat.

Usaklig oppsigelse kan koste dyrt

Dersom en oppsigelse ikke er saklig begrunnet, vil det kunne koste arbeidsgiver dyrt. Arbeidstaker kan da ha krav på erstatning.

Utmålingen av erstatning i saker der oppsigelsen har vært usaklig er noe spesiell i forhold til erstatningsretten generelt. Dette fordi det legges opp til en såkalt skjønnsmessig totalvurdering. Retten legger ikke bare vekt på det økonomiske tapet arbeidstakeren har hatt, men også graverende forhold fra arbeidsgiver, feil ved saksbehandlingen m.v. kan tillegges vekt.

Utgangspunktet for erstatningsutmålingen vil være arbeidstakers økonomiske tap frem til domsavsigelsen, men også arbeidstakerens mulige fremtidig økonomiske tap fordi mulighetene for å få nytt arbeid er usikre. Dersom arbeidstaker har blitt syk på grunn av arbeidsgivers behandling, eller håndtering av oppsigelsen, kan dette trekke i retning av en større erstatning for fremtidig tap, i og med at det er arbeidsgiveren som er årsaken til at arbeidstaker ikke kommer seg ut i jobb så fort som vanlig.

Et «fremtidig økonomisk tap» er vanskelig å fastsette. Retten vil foreta en rimelighetsvurdering, og blant annet se på hvor lenge det er grunn til å tro at arbeidstakeren vil gå uten jobb. Her legges det gjerne vekt på din alder, utdannelse og arbeidserfaring. Lokale momenter kan også komme inn. Dersom du eksempelvis jobbet som farmasøyt i en liten by med bare to andre apotek, vil det kunne tenkes at det tar deg lenger tid å få ny jobb, med mindre du har annen kompetanse som gjør at du lett kan få en annen jobb.

Oppreisning – straff av arbeidsgiver

Etter arbeidsmiljøloven § 15-12 vil retten kunne legge vekt på «arbeidsgivers forhold» ved utmåling av erstatning. Domstolene kan altså gi en erstatning ut over det faktiske eller antatte økonomiske tapet. Stortinget har således lagt opp til at en arbeidsgiver kan «straffes» for den rettsstridige handling som den ulovlige oppsigelsen eller avskjeden innebærer. Oppreisningsdelen av erstatningen beløper seg som regel til et sted mellom 30.000 og 100.000 kroner. Men i nyere tid har vi sett tendenser til en svak økning.

Les også:
Viktigheten av drøftelsesmøte
Tyveri på arbeidsplassen som grunnlag for oppsigelse?
Dom: Lege nektet å sette inn spiral, ble oppsagt.

Dersom du har spørsmål vedrørende oppsigelse, avskjed eller erstatning, kontakt advokat på telefon: 99 11 11 19


Om Nicolas Weiss-Andersen

Nicolas Weiss-Andersen er Advokat hos Advokater i Oslo. I tillegg til å være utdannet jurist har han studert økonomi og IT-ledelse på BI. Han har jobbet i 10 år som virksomhetsleder innenfor E-handel og har omfattende praktisk erfaring med forretningsrelaterte forhandlinger, strategier og arbeidsrett. Weiss-Andersen jobber mest med forretningsjus, fast eiendom (feil mangler, nabokonflikter m.v) og arbeidsrett. Weiss-Andersen liker å se alternative løsninger og jobber aktivt for å løse tvister i minnelighet. Telefon: 99 11 11 19