Arbeidsrett

Nyheter og artikler relatert til arbeidsrett


EFTA-domstolen fastslår nå at reisetid er arbeidstid i de tilfeller der en arbeidstaker pålegges å utføre oppgaver utenfor sitt faste eller vanlige arbeidssted. Dette fremkommer av den rådgivende uttalelse som EFTA-domstolen har gitt på spørsmål forelagt av Høyesterett; blant annet om hvorvidt reisetid er arbeidstid. Saken: Reisetid er arbeidstid En […]

Reisetid er arbeidstid


Blir du sagt opp i permitteringsperioden, regnes permitteringen som opphørt. Du har krav på lønn i oppsigelsestiden. Arbeidsgiveren kan ikke fri seg fra lønnsplikten ved å permittere i oppsigelsesperioden. Sier du selv opp i permitteringsperioden, vil du vanligvis ikke ha rett til lønn i oppsigelsestiden hvis ikke det motsatte går […]

Oppsigelse under permittering


Krav på å beholde arbeidsoppgavene etter oppsigelse
Et spørsmål som stadig dukker opp er om tyveri på arbeidsplassen kan gi grunnlag for oppsigelse. Krav om saklig grunn for oppsigelse Det klare utgangspunktet for å gå til oppsigelse av en ansatt, er at oppsigelsen er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Naskeri eller tyveri går inn under kategorien «arbeidstakers […]

Tyveri på arbeidsplassen som grunnlag for oppsigelse?Hijab advokat
Enten vi liker det eller ikke; EU-domstolen har avsagt to såkalte fortolkningsdommer den 14. mars 2017. Dommene vurderer arbeidsgivers mulighet til å nekte ansatte å bære synlige politiske filosofiske eller religiøse symboler som hijab på jobb. Begge disse sakene gjaldt bruk av hiljab på jobb, konkret. EU-domstolen kom til at […]

Arbeidsgiver kan nekte ansatte å bære hijab på jobb


Borgarting lagmannsrett avsa en dom i februar i år, der de aksepterte gyldigheten av en oppsigelse som var blitt begrunnet med mange og langvarige sykefravær. Sykefraværet skyldtes smerter i rygg og nakke, i tillegg til større psykiske plager og medfølgende søvnproblemer som var knyttet til opplevelser i tiden før arbeidstakeren […]

Dom: Mange og langvarige sykefravær som oppsigelsesgrunn