Virksomhetsoverdragelse gir rettigheter


Virksomhetsoverdragelse gir arbeidstakere rettigheter.

Virksomhetsoverdragelse gir arbeidstakere rettigheter.

I tilfeller der hele eller deler av en virksomhet i et selskap overdras til et nytt selskap, står vi overfor en «virksomhetsoverdragelse» i arbeidsmiljølovens forstand. I arbeidsmiljøloven har vi et eget kapittel 16 som regulerer arbeidsforholdene knyttet slik virksomhetsoverdragelse.

Rettigheter ved virksomhetsoverdragelse

Det klare utgangspunkt er at arbeidsavtalen overføres til det nye selskapet. Det vil si at partenes rettigheter og plikter forblir de samme som før. Dette innebærer at arbeidstakeren skal ha samme lønn, samme pensjonsopptjeningsrettigheter og forøvrig samme arbeidsvilkår som tidligere. Lønns- og pensjonsytelser som er opptjent før virksomhetsoverdragelsen fant sted, er det den tidligere arbeidsgiveren som er ansvarlig for å dekke.

Arbeidsmiljøloven § 16-2 lyder som følger:

Lønns- og arbeidsvilkår ved virksomhetsoverdragelse
(1) Tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overføres til den nye arbeidsgiver. Krav etter første punktum kan fortsatt gjøres gjeldende overfor den tidligere arbeidsgiver.

(2) Ny arbeidsgiver blir bundet av tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dette gjelder ikke hvis ny arbeidsgiver senest innen tre uker etter overdragelsestidspunktet skriftlig erklærer overfor fagforeningen at ny arbeidsgiver ikke ønsker å bli bundet. De overførte arbeidstakerne har likevel rett til å beholde de individuelle arbeidsvilkår som følger av tariffavtale som den tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dette gjelder inntil denne tariffavtalen utløper eller til det inngås ny tariffavtale som er bindende for den nye arbeidsgiver og de overførte arbeidstakere.

(3) Arbeidstakernes rett til videre opptjening av alders-, etterlatte- og uførepensjon i henhold til kollektiv tjenestepensjon, overføres til ny arbeidsgiver etter reglene i første og andre ledd. Ny arbeidsgiver kan velge å gjøre allerede eksisterende pensjonsordninger gjeldende for de overførte arbeidstakerne. Dersom arbeidstakernes tidligere pensjonsordninger ikke kan videreføres etter overdragelsen, skal ny arbeidsgiver sørge for at de overførte arbeidstakerne sikres rett til videre opptjening etter en annen kollektiv pensjonsordning.

Informasjonsplikt overfor arbeidstakerne ved virksomhetsoverdragelse

Ved virksomhetsoverdragelse skal både tillitsvalgte og ansatte informeres. Dersom de ansatte har tillitsvalgt(e), skal disse informeres så tidlig som mulig, og overdragelsen skal drøftes med dem.

De ansatte skal varsles før overdragelsen finner sted. Det skal gis informasjon om en rekke forhold relatert til selve overdragelsen, deriblant årsaken til den, den ansattes reservasjonsrett og frist for å reservere seg mot å få sitt arbeidsforhold overdratt til ny arbeidsgiver.

Arbeidstakers reservasjonsrett

En arbeidstaker kan motsette seg at arbeidsforholdet overføres til en ny arbeidsgiver. Dette vil lett medføre at han blir oppsagt som overtallig, da hans stilling er overført til overdrageren av virksomheten. Likevel vil en arbeidstakeren på visse vilkår ha en fortrinnsrett til nye stillinger hos tidligere arbeidsgiver i ett år.

Virksomhetsoverdragelser har en rekke arbeidsrettslige konsekvenser, og bør planlegges godt. Våre advokater har god kompetanse ved slike overdragelser, og arbeidsrett generelt.

Kontakt advokat dersom du har spørsmål knyttet til virksomhetsoverdragelse. Vi kan nås på 99111119 eller vårt kontaktskjema.

Ekstern lenke: Arbeidsmiljøloven


Om Nicolas Weiss-Andersen

Nicolas Weiss-Andersen er Advokat hos Advokater i Oslo. I tillegg til å være utdannet jurist har han studert økonomi og IT-ledelse på BI. Han har jobbet i 10 år som virksomhetsleder innenfor E-handel og har omfattende praktisk erfaring med forretningsrelaterte forhandlinger, strategier og arbeidsrett. Weiss-Andersen jobber mest med forretningsjus, fast eiendom (feil mangler, nabokonflikter m.v) og arbeidsrett. Weiss-Andersen liker å se alternative løsninger og jobber aktivt for å løse tvister i minnelighet. Telefon: 99 11 11 19