Styreansvaret er et individuelt ansvar

styreansvar

Styreansvaret er et individuelt ansvar. Det er med andre ord ikke anledning til å holde hele styret som organ ansvarlig, men hvert enkelt styremedlem for seg. Dette innebærer at man må vurdere et eventuelt ansvar konkret for hvert styremedlem. Som eksempel må man vurdere om det enkelte styremedlem har handlet uaktsomt.

Dersom flere styremedlemmer kan holdes ansvarlig for samme handling, vil de heftesolidarisk ihht. skadeerstatningsloven § 5-3 første ledd. Skadelidte (den person eller selskap som har tapt penger på den uaktsomme handling) kan nøye seg med å gå til sak mot et enkelt styremedlem. Den saksøkte kan derimot trekke inn i saken de øvrige styremedlemmer som han mener er medansvarlige. Hjemmel for dette finner vi i tvisteloven §15-2, 2. ledd. Et problem med et slikt solidaransvar er at det vil kunne medføre at flere styremedlemmer som har utført samme handling, med samme uaktsomhetsgrad vil kunne rammes svært forskjellig avhengig av sin personlige økonomi. Spesielt ved store erstatningssummer vil dette kunne bli aktuelt, – Et rikt styremedlem vil kunne måtte bære hele erstatningen alene. Han vil derimot kunne kreve regress fra øvrige styremedlemmer senere, men det hjelper trolig lite dersom erstatningen er svært stor.

 

Våre advokater har svært inngående erfaring og kompetanse hva gjelder styreansvar.

Les også om:

Lemping av styreansvar
Styrets tilsynsansvar


Om Nicolas Weiss-Andersen

Nicolas Weiss-Andersen er Advokat hos Advokater i Oslo. I tillegg til å være utdannet jurist har han studert økonomi og IT-ledelse på BI. Han har jobbet i 10 år som virksomhetsleder innenfor E-handel og har omfattende praktisk erfaring med forretningsrelaterte forhandlinger, strategier og arbeidsrett. Weiss-Andersen jobber mest med forretningsjus, fast eiendom (feil mangler, nabokonflikter m.v) og arbeidsrett. Weiss-Andersen liker å se alternative løsninger og jobber aktivt for å løse tvister i minnelighet. Telefon: 99 11 11 19