Lemping av styreansvar


Det klare utgangspunktet er at skadelidte har krav på full erstatning.
Regler om lemping av styreansvar er ment for å gi domstolene mulighet til å redusere skadevolderens erstatningsplikt på et skjønnsmessig grunnlag, i forhold til det beløp han allerede er funnet erstatningsansvarlig for, eller la det falle helt bort. Begrunnelsen for regler om lemping er av hensyn til skadevolderen, som i en del tilfeller kan bli rammet svært hardt i forhold til sin økonomiske bæreevne.

Lempingsregel

Aksjeloven § 17-2 er en slik regel om lemping av erstatningsansvar etter § 17-1. Bestemmelsen viser til Lov om skadeserstatning (heretter skl.) § 5-2, som er vår allmenne lempingsregel for skade. Det er to alternative situasjoner hvor retten kan lempe erstatningsansvaret. Det ene er når ansvaret er ”urimelig tyngende for den ansvarlige” eller i særlige tilfeller hvor det er ”rimelig at den skadelidte helt eller delvis bærer skaden» selv. Ved det første alternativet, kan retten blant annet legge vekt på ”skadens størrelse”, ”den ansvarliges økonomiske bæreevne”, ”foreliggende forsikringer” og forsikringsmuligheter” ”skyldforhold” og ”forholdene ellers”. Med ”forholdene ellers”, må det forstås at listen ikke er ment uttømmende.

Momentene ”skadens størrelse” og ”den ansvarliges økonomiske bæreevne” kan være særlig aktuelt ved lemping av styreansvar, da det i noen tilfeller kan dreie seg om svært store summer. Her må det foretas en avveining mellom «skadens størrelse» og «den ansvarliges økonomiske bæreevne», dette må igjen ses opp mot utgangspunktet som nevnt over, om at skadelidte skal ha krav på full erstatning.

Med momentet ”foreliggende forsikringer og forsikringsmuligheter” siktes det i styreansvarssammenheng til styreansvarsforsikringer. Dette er en forsikring som normalt tegnes av selskapet. Selskapet blir da ”forsikringstaker”, og styremedlemmene blir ”sikrede”.

Forsikringsselskapenes hovedfunksjon er den muligheten de har til å pulverisere et tap, ved å fordele kostnaden på alle forsikringstakere gjennom forsikringspremiene. Premiene kan over tid justeres i takt med de erstatningsutbetalinger som er foretatt.

Dersom forsikring foreligger og det må antas at forsikringen vil dekke erstatningskravet, taler dette mot å lempe kravet så lenge dette er innenfor den forsikringsdekning som vil kunne utbetales. Dersom en forsikring vil dekke et eventuelt ansvar, vil ikke erstatningen fremstå som ”urimelig tyngende” for det ansvarlige styremedlem.

Momentet ”forsikringsmuligheter” er antatt å ikke ha spesiell betydning på dette området, da styreansvarsforsikring som regel tegnes av selskapene, og sjelden av styremedlemmet selv.

Les mer om Styreansvar