Styrets tilsynsansvar


Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig, dette fremkommer av aksjeloven § 6-13.

Kravet til tilsyn med daglige leder

Daglig leder er nderlagt styrets administrasjon og forvaltning, og har ihht. § 6-15 en underretningsplikt overfor styret. Styrets tilsynsplikt innebærer ikke bare at det må påse at daglig leder har den nødvendige  kompetansen, men det må også følge med på hvordan den daglige ledelsen utføres, samt å sørge for at nødvendige rutiner er på plass. Videre plikter styret å gripe inn overfor daglig leder, dersom det mener at vedkommende ikke utfører sitt lederansvar på en tilstrekkelig måte. Dette kan typisk skje i form av instruks, ihht. § 6-15 annet ledd.

Tilsynet med selskapets virksomhet forøvrig

Tilsynsplikten forutsetter også at styret har satt seg inn i grunnlaget for selve driften i selskapet. Dette forutsetter blant annet at det føres tilsyn med arbeidsmiljø, økonomi, avtaler av stor betydning, samt en forståelse for markedet som virksomheten opererer innen.

Tilsynet med selskapets økonomiske stilling

§ 6-12 tredje ledd pålegger styret å holde seg ”orientert om selskapets økonomiske stilling” samt å påse at virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er ”gjenstand for betryggende kontroll”. I følge forarbeidene er bestemmelsen ment å være en aktivitetsplikt, i den forstand at styret aktivt må etterspørre, og om nødvendig fremskaffe nødvendig informasjon. Det kan ikke uten videre stole på at daglig leder eller andre i selskapet legger frem dette uten direkte oppfordring. I større virksomheter må det være tilstrekkelig at styret utarbeider gode rutiner for daglig leders rapportering til styret, og til en viss grad påser at disse etterleves. Denne tilsynsplikten er ment å bli strengere dersom virksomheten er inne i tider med økonomiske utfordringer eller annen usikkerhet.

Kravet om å holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling må sees i sammenheng med pliktene i tredje ledd om å fastsette planer og budsjetter. Det er altså ikke tilstrekkelig å utarbeide dette, men styret må også holde seg orientert om hvordan virksomheten faktisk ligger an i forhold til de utarbeidede planer og budsjetter.

Denne plikten gir styret en god mulighet for å sette seg inn i virksomheten, slik at det lettere kan utarbeide realistiske planer og budsjetter i fremtiden. Bestemmelsen må også ses i sammenheng med styrets handleplikt etter asl. § 3-5 jfr § 3-4, som pålegger styret å behandle saken ”straks” dersom det må ”antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig”. Denne handlingsplikten ville fått redusert betydning
dersom styret ikke pliktet å holde seg løpende orientert om selskapets økonomiske stilling. Man hadde da måttet forholde seg til siste tilgjengelige årsregnskap, og det kunne gått mye lenger tid før styret hadde behandlet saken.