Avskjed


Avskjed

Avskjed er en alvorlig form for oppsigelse.

Hva er avskjed, og hva skiller dette fra oppsigelse?

Avskjed er en mer alvorlig form for avslutning av et arbeidsforhold enn oppsigelse, og kan kun benyttes dersom arbeidstakeren har gjort seg skyldig i et eller flere alvorlige pliktbrudd eller mislighold av arbeidsavtalen. Ved avskjed må arbeidstakeren gå på dagen, og har ikke rett til lønn i oppsigelsestiden.

Grovt pliktbrudd eller mislighold som begrunnelse

Det kan tenkes mange forskjellige årsaker til at avskjed er en riktig måte å avslutte arbeidsforholdet på. Som eksempel kan det nevnes at den ansatte har stjålet fra virksomheten, har møtt beruset på jobb, lekket sensitiv/hemmelig informasjon til konkurrenter eller andre (med vilje), har foretatt straffbare handlinger overfor kolleger eller ledelsen, han kan ha startet konkurrerende virksomhet eller på annen måte opptrådt illojalt overfor arbeidsgiveren.

Advarsel

Det er normalt ikke et krav til advarsel før arbeidsgiver kan avskjedige den ansatte. Men i enkelte tilfeller kan nokså grove brudd som hver for seg ikke er tilstrekkelig for avskjed, likevel gi grunnlag for slikt opphør av arbeidsforholdet dersom lignende handlinger har skjedd tidligere, og man har mottatt advarsel. Men terskelen ligger som nevnt høyt. Dersom arbeidstakers tilstedeværelse er av stor betydning, kan det å komme for sent,eller å ikke møte på jobb gi grunnlag for avskjed, men det skal mye til.

Virkningen av avskjed

Virkningen av avskjed er som nevnt at arbeidsforholdet opphører med øyeblikkelig virkning, uten at arbeidstakeren har rett til lønn i fremtiden.

Det kan tenkes tilfeller der en avskjeden må være ugyldig fordi forholdene som utløste den ikke er av tilstrekkelig alvorlighetsgrad. I slike tilfeller vil likevel avskjeden kunne regnes som en oppsigelse, og den ansatte har da rett til å stå i jobben ut oppsigelsestiden med lønn.

Våre advokater bistår deg i spørsmålet vedr. avslutning av arbeidsforhold. Ta kontakt i dag på telefon: 99 11 11 19, eller benytt vårt skjema: kontakt advokat