Prøvetid


Ved nyansettelser er det anledning til å avtale en prøvetid. Det verserer dessverre en del misoppfatninger om prøvetidens lengde, at det er mye enklere å si opp arbeidstakeren m.v. I det følgende gis en lett oversikt over prøvetidsbestemmelsene:

Formkrav

Prøvetiden skal avtales skriftlig. Dette fremkommer av arbeidsmiljøloven § 15-6. Forarbeidene legger til grunn at prøvetid må være avtalt skriftlig. Av rettspraksis ser vi stort sett det samme. Tanken bak skriftlighetskravet er at det skal kunne være helt klart for arbeidstakeren at han kan risikere å bli sagt opp i denne perioden, etter en mildere vurderingsnorm, og med en kortere oppsigelsestid. Det finnes riktignok en dom fra lagmannsretten, hvor prøvetid ble akseptert avtalt muntlig. Prøvetiden var senere bekreftet muntlig. Dette må ses som et unntak fra en hovedregel, og det kan antas at retten ville kommet til noe annet senere

Prøvetidens lengde

Prøvetidens lengde er maksimalt seks måneder.

Prøvetiden kan være så kort man bare ønsker (så fremt man blir enig). Kravet er derimot at det ikke kan avtales en prøvetid på mer enn seks måneder. Ved mye fravær, kan arbeidsgiver forlenge prøvetiden tilsvarende fraværet. Dette må da avtales før den opprinnelige prøvetiden er avviklet. Det er altså ikke anledning for arbeidsgiver til å forlenge prøvetiden, kort tid etter at denne er utløpt, for så å lettere kunne gå til oppsigelse av den ansatte.

Flere prøvetider i ett forhold

Vi ser stadig at en ansatt har hatt flere arbeidsforhold hos samme arbeidsgiver; enten lovlige eller rettsstridige midlertidige arbeidsavtaler. Den klare hovedregel er at det kan ikke gis flere prøvetider for samme type stilling hos samme arbeidsgiver, med mindre arbeidstaker ikke har jobbet hos arbeidsgiver på en god stund. Arbeidsgiver kan ikke «prøve» en ansatt, som man allerede har en erfaring med.

Prøvetid etter innleie fra vikarbyrå

Også der en arbeidstaker har vært leid inn via vikarbyrå først, må dette få innvirkning på muligheten for prøvetid. Dersom arbeidstakeren har vært innleid via f.eks manpower i mer enn seks måneder, har arbeidsgiveren hatt full anledning til å vurdere arbeidstakerens tilpasning til arbeidet, samt faglige dyktighet. Det er da ikke anledning til prøvetid. Dersom vedkommende har vært leiet inn i to måneder først, bør det være anledning til å avtale en prøvetid på inntil fire måneder.

Kontakt advokat via vårt kontaktskjema, eller ring: 99 11 11 19

Les også om:
Erstatning ved usakelig oppsigelse
Arbeidsoppgaver i oppsigelsesperioden
Rettsmekling i arbeidstvister
Utbetaling av feriepenger ved opphør av arbeidsforhold