Drenering


Dersom dreneringen rundt huset ditt fungerer dårlig, vil dette kunne innebære at fukt trekker inn i konstruksjonen. Dette kan medføre fuktskader som råte, mugg, sopp og dårlig inneklima.

Med drenering menes her utvendig fuktsikring av byg­ningsdeler mot terreng.

Hvordan oppdager du feil ved drenering?

Ofte vil feil ved drenering oppdages ved at man enten ser fuktutslag på betongvegger eller utforede kjellervegger, eller ved mugglukt. Det er sjelden at det renner vann inn i kjelleren, men det kan også skje.

Forventet levetid på drenering er ca 20-60 år. Levetiden vil avhenge av forholdene på stedet, som hva slags gjenfyllingsmasser som er brukt, men også massene i området forøvrig. Dersom du kjøper et hus som er 40 år, vil det med andre ord være påregnelig at drenering må utbedres i nær fremtid.

Våre advokater har lang erfaring med saker relatert til drenering. Vi bistår både privatpersoner og entreprenører i saker relatert til dreneringsarbeid.

Hvordan utføres dreneringsarbeid riktig?

Vi har ingen lov eller forskrift som nøyaktig regulerer hvordan dreneringsarbeidet skal utføres, hvilke typer masser som skal benyttes, hvorvidt fiberduk er nødvendig rundt drensrør og så videre.
I byggteknisk forskrift § 13-10 er det fastslått at:

«Rundt bygningsdeler under terreng og under gulvkonstruksjoner på bakken, skal det treffes nødvendige tiltak for å lede bort sigevann og hindre at fukt trenger inn i konstruksjonene.»

Hvordan dette kan utføres er forklart i såkalte byggdetaljblader. Disse er å forstå som en veiledning, ikke en forskrift. Her trår også advokater feil. Veiledningene er såkalte preaksepterte løsninger, men entreprenøren skal foreta egne valg basert på forholdene på stedet.
En vanlig misforståelse er at det kun er grov pukk (stein på 1 -2 cm i diameter) som kan benyttes ved fylling av drensgrøft. En rekke stedlige masser som sand og grusmasser vil kunne være tilstrekkelig drenerende.

Kostander til advokat

Advokatbistand vedr. saker relater til bolig, kan du som oftest få dekket gjennom skadeforsikring, hus- eller innboforsikring. Normalt vil du kunne få dekket 80% av advokatkostnader fra forsikringsselskapet, etter en egenandel (ofte 4000 kroner). Normalt har forsikringsselskapet et «tak» på 100.000 kroner (eller tvistegjenstandens verdi, dersom denne er lavere).

Se også: Feil og mangler ved kjøp og salg av bolig

Ved spørsmål, kontakt advokat på tlf. 99 11 11 19

Les også: