Drenering, overvann og korrekt fall.


Advokat Nicolas Weiss-Andersen har utstrakt erfaring fra saker angående drenering og overvann, og gir i det følgende en overordnet forklaring på hvordan dreneringen fungerer.

Hva betyr drenering?

Drenering betyr å lede bort vann eller annen væske ved hjelp av for eksempel grøfter, rør eller gjennom selve grunnen. – snl.no

Hensikten med å etablere drenering rundt bygninger er å senke grunnvannstanden til et nivå lavere enn betongsålen (grunnmur) samt å lede bort overflatevann som trenger ned rundt bygningen. Tilstrekkelig drenering er en forutsetning for en tørr kjeller

Hvordan etableres drenering?

Målet er som nevnt å holde grunnvannstanden under bygningens konstruksjon. Grunnvannstanden vil ofte stige i forbindelse med større mengder nedbør. Dersom boligens sokkel/såle står i vann over tid, vil den suge opp vann (kapilæreffekt). Kapilært oppsug kan medføre fuktskader i kjeller og utfordringer med mugg og annen soppdannelse. Jeg beskriver dreneringens oppbygning sett nedenfra (drenering av eksisterende bygg). Det må graves en grøft rundt huset. Grøften må stikke dypere enn konstruksjonen.

Drenerende masser

Det graves en grøft rundt huset, dypere enn betongsålen. Det etterfylles med drenerende masser (eksempelvis løs lettklinker).

Drensledning

Det etableres så en drensledning (rør med slisser, som kan ta opp vann fra grunnen dersom vannstanden stiger) rundt hele huset. Denne må legges så lavt at vanninntaket på røret er lavere enn nederste del av boligens såle. Drensledningen må legges med fall, slik at vannet kan ledes bort fra byggegropen (ut i offentlig nett, skråning eller lignende).

Drenerende masser (igjen)

Det fylles så opp med drenerende masser av f.eks. lettklinker, eller stedlige masser som er drenerende og ikke-telefarlige.

Topplag av jord el.l.

Det aller beste er antagelig å benytte gode drenerende masser helt opp til bakkenivå. Noen fyller lettklinker eller rullestein inntil grunnmuren, mens andre vil anlegge belegningsstein eller rett og slett matjord med gress på toppen. De to sistnevnte kan øke risikoen for overflatevann. Derfor er det her ekstra viktig å etablere korrekt fall fra eller langs bygningskroppen.

Håndtere overflatevann. Tilstrekkelig fall

Den beste måten å håndtere overflatevann på er å anlegge fall på minst 1 centimeter pr. halve meter fra grunnmuren og minst tre meter ut fra veggen. Dette samsvarer med kravene i byggteknisk forskrift fra 2017 § 13-11 (TEK 17).

Forskriften åpner for alternative tiltak for å lede bort overflatevann. Slike «alternative» tiltak kan være at det anlegges fall langs veggen til et lavereliggende terreng, dersom forholdene ligger til rette for det.

NB! Fallforholdene endrer seg med tiden. Dersom drenering anlegges med fall på kun 1:50 ut fra vegg, vil det som oftest ikke lenger være tilstrekkelig med fall ut fra veggen etter et år eller to. Dette fordi drensmassene (som er fylt i grøften) komprimeres (setter seg) med tiden. Dette medfører igjen at topplaget vil synke noe langs grunnmuren. Da må du rett og slett få fylt på mer masse etter en tid.

Advokatkostnader dekkes av forsikring

Dersom du har bolig eller innboforsikring, har du normalt krav på rettshjelpsdekning. Det vil si at det vesentlige av utgifter til juridisk bistand dekkes av forsikringsselskapet. Dette gjelder både dersom du er eier, kjøper eller selger (og du hadde forsikring på eiendommen frem til den dato du solgte).


Om Nicolas Weiss-Andersen

Nicolas Weiss-Andersen er Advokat hos Advokater i Oslo. I tillegg til å være utdannet jurist har han studert økonomi og IT-ledelse på BI. Han har jobbet i 10 år som virksomhetsleder innenfor E-handel og har omfattende praktisk erfaring med forretningsrelaterte forhandlinger, strategier og arbeidsrett. Weiss-Andersen jobber mest med forretningsjus, fast eiendom (feil mangler, nabokonflikter m.v) og arbeidsrett. Weiss-Andersen liker å se alternative løsninger og jobber aktivt for å løse tvister i minnelighet. Telefon: 99 11 11 19