Mangellfull drenering av entreprenør


En boligeier tok kontakt med oss ettersom han opplevde fuktinnsig i sokkeletasjen (kjelleren), etter å ha engasjert en entreprenør til å anlegge ny drenering. Bakgrunnen for at han skulle anlegge ny drenering var fordi han ønsket å innrede kjelleren til oppholdsrom. Arbeidet hadde kostet 170.000 kroner.

Det viste seg at dreneringen ikke fungerte som tilsiktet og boligeieren opplevde fuktskader i form av mugg og annen soppvekst, samt skader på gulv og utforede kjellervegger.

Dreneringen viste seg å være feil anlagt, og arbeidet måtte gjøres helt på nytt. Vi bistod klienten i tvisten, og løsningen ble kostnadsfri utbedring av dreneringen.

Saksgangen i tvist om drenering er som følger:

I det følgende beskriver jeg kort normal saksgang i saker om feil og mangler knyttet til drenering.

Reklamere så fort som mulig

Du må reklamere så fort som overhodet mulig etter at du har oppdaget mangel ved dreneringen. Iht. håndverkertjenesteloven § 22 må du reklamere innen «rimelig tid» etter at du oppdaget eller burde oppdage mangelen/feilen. Konsekvensen av å reklamere for sent er at du taper din rett til å kreve retting, prisavslag, erstatning m.v. «Rimelig tid» kan være så mangt. Vi ser tilfeller der retten har akseptert alt fra to uker til to måneder fordi Fristen må innebære at forbrukeren skal ha tid til å kunne undersøke feilen nærmere, ev. kontakte en fagmann for råd. Mitt råd er derimot å reklamere umiddelbart, gjerne samme dag som du oppdager mangelen, eller noe du tror er en mangel. Reklamer heller en gang for mye enn en gang for lite.

Hvordan reklamere?

Du må reklamere skriftlig. Loven oppstiller ikke noe krav til hvordan reklamasjonen skal være utformet, men du må sørge for at reklamasjonen er gitt/sendt på en forsvarlig måte. Du må også kunne dokumentere at du har reklamert. Jeg anbefaler alltid å reklamere pr. e-mail eller SMS, gjerne begge deler. Du må ikke spesifisere reklamasjonen særlig godt, det holder å skrive «jeg reklamerer over dreneringsarbeidet ettersom det ikke ser ut til å fungere som tilsiktet», eller: «Jeg reklamerer over dreneringsjobben, det er fuktig i kjelleren».

Kontakt med advokat og sakkyndig.

Når du har reklamert kan det lønne seg å kontakte advokat for bistand videre. Dersom entreprenøren utbedrer dreneringen er saken løst. Dersom du ber entreprenøren om å utbedre og han enten ikke svarer, eller avviser ditt krav, så har du en «tvist». Som advokater vil i alltid forsøke å finne en løsning uten å involvere rettsapparatet.

Saker om drenering rundt bolighus reguleres av håndverkertjenesteloven. I loven fremkommer at håndverkeren skal utføre tjenesten fagmessig og ellers vareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg. I den utstrekning forholdene tilsier det skal tjenesteyteren veilede eller samrå seg med forbrukeren.

Dersom saken ikke løses minnelig – rettsak?

Dersom det ikke er mulig å finne en minnelig løsning med håndverkeren, vil neste skritt kunne være å enten ta ut forliksklage eller klage til forbrukerklageutvalget. I en del saker vil det være aktuelt å ta ut stevning til tingretten. I saken nevnt ovenfor ble det tatt ut stevning, og partene ble vel forlikt underveis. I det aktuelle tilfellet kunne det tas ut stevning til tingretten, ettersom begge parter var representert ved advokat og kravet saken gjaldt var over den beløpsgrense som fremkommer av tvisteloven. Denne grensen er nå forhøyet og de fleste saker om drenering må nå behandles av forliksrådet eller forbrukerklageutvalget som første instans.

Dekkes advokatkostnader via forsikringen din?

Advokatbistand vedrørende feil på boligen din vil du som oftest få dekket gjennom din hus- eller innboforsikring. Normalt vil du kunne få dekket 80 % av advokatkostnader fra forsikringsselskapet, etter en egenandel (ofte 4000 kroner). Normalt har forsikringsselskapet et «tak» på 100.000 kroner (eller tvistegjenstandens verdi, dersom denne er lavere).

Våre advokater tar dialogen med ditt forsikringsselskap.

Ring advokat på telefon 99 11 11 19 dersom du har spørsmål vedrørende feil og mangler ved bolig som du har kjøpt eller solgt.


Om Nicolas Weiss-Andersen

Nicolas Weiss-Andersen er Advokat hos Advokater i Oslo. I tillegg til å være utdannet jurist har han studert økonomi og IT-ledelse på BI. Han har jobbet i 10 år som virksomhetsleder innenfor E-handel og har omfattende praktisk erfaring med forretningsrelaterte forhandlinger, strategier og arbeidsrett. Weiss-Andersen jobber mest med forretningsjus, fast eiendom (feil mangler, nabokonflikter m.v) og arbeidsrett. Weiss-Andersen liker å se alternative løsninger og jobber aktivt for å løse tvister i minnelighet. Telefon: 99 11 11 19