Heving av boligkjøp


Det er svært sjelden at retten aksepterer heving av boligkjøp. Et vilkår for heving er at det foreligger mangel, eller mangler som til sammen utgjør et vesentlig avvik fra hva kjøper kunne forvente, basert på en rekke momenter.

Momenter som har betydning er blant annet boligens pris, de opplysninger som er gitt vedr. salget (blant annet utsagn, salgsdokumenter, inkl. prospekt og annonse m.v.).

Erfaring tilsier at selv der mangelen medfører et «vesentlig avvik» etter normal forståelse, så anses vilkåret likevel ikke som omfattet. De fleste vil være enige i at en bolig som er solgt med informasjon om «nytt tak» og «nyrestaurert bad» vil ha en mangel som medfører «vesentlig avvik» fra forventningene, dersom det viser seg at både bad og tak lekker som en sil, og taket slettes ikke er lagt om, som opplyst. Retten vil antagelig likevel komme til at vilkårene for heving ikke er oppfylt. Det vil derimot likevel være anledning til å kreve både prisavslag og erstatning.

I vurderingen av hvorvidt vilkårene er oppfylt eller ikke, ser retten ut til å legge vekt på hva som er kjøpers alternativ. Normalt vil det være å kreve utbedring, prisavslag og/eller erstatning. Reelle hensyn taler for at terskelen for å kreve heving bør være svært høy, ettersom konsekvensene ved heving gjerne vil være enorm for Selger, som gjerne har investert kjøpesummen i ny bolig og allerede flyttet.

Annerledes vil det kunne stille seg dersom det dreier seg om salg av en fritidseiendom, i alle fall der selger ikke har kjøpt alternativ eiendom.

Helt hvor terskelen ligger vil måtte vurderes i hvert tilfelle. I tilfeller der eiendommens verdi i all vesentlighet ser ut til å være knyttet til selve bygningen, og tomten selv har begrenset verdi, og bygningen viser seg å være kondemnabel, vil antagelig vesentlighetskravet være oppfylt.

Kjøp og salg av brukt bolig omfattes normalt av Avhendingslova.

Se også:
Feil og mangler ved kjøp og salg av bolig
Hva er levetiden for tak, ytterkledning, bad og drenering?Om Nicolas Weiss-Andersen

Nicolas Weiss-Andersen er Advokat hos Advokater i Oslo. I tillegg til å være utdannet jurist har han studert økonomi og IT-ledelse på BI. Han har jobbet i 10 år som virksomhetsleder innenfor E-handel og har omfattende praktisk erfaring med forretningsrelaterte forhandlinger, strategier og arbeidsrett. Weiss-Andersen jobber mest med forretningsjus, fast eiendom (feil mangler, nabokonflikter m.v) og arbeidsrett. Weiss-Andersen liker å se alternative løsninger og jobber aktivt for å løse tvister i minnelighet. Telefon: 99 11 11 19