Hva kan du kreve når du reklamerer på bilen din?


Hva kan du kreve når du reklamerer på bilen?

Dersom du har kjøpt en bil, og det viser seg at den har en mangel etter loven, vil du kunne rette flere typer krav mot selger, alt fra retting til en ny bil og erstatning.

Retting

Dersom bilen du har kjøpt har en mangel, vil du kunne kreve retting av denne. Retting, eller reparasjon skal skje uten at du som kjøper lider noe tap, -eller har kostnader ved dette. En retting av bilen kan ikke kreves dersom det vil medføre urimelige kostnader for selger, eller det vil være særlig problematisk for ham å rette. Rettingen trenger ikke å skje av selgeren personlig, men et verksted som han eller hun henviser til. Det er viktig å notere seg at selgeren må kontaktes først, du kan normalt ikke oppsøkte verksted selv, og sende regningen til selger.

Hvor mange ganger kan selgeren forsøke å rette?

Ihht. Forbrukerkjøpsloven har selger bare to rettingsforsøk. Dette er en hovedregel, og det gjelder unntak dersom «særlige grunner» gjør seg gjeldende. Hva dette innebærer beror på en mer konkret vurdering.

Som forbruker må du ofte belage deg på å akseptere mer enn to forsøk, også der selger en en privatperson.

Har du krav på lånebil?

Ved kjøp fra en profesjonell forhandler hvil du som hovedregel ha krav på en lånebil dersom det tar mer enn en uke å utbedre feilen. Lånebilen skal være tilnærmet din egen bil, men det er ikke noe krav til at det skal være samme modell. Normalt vil du måtte akseptere en annen modell, som både kan være mindre og større enn den man har til reparasjon. Unntak kan tenkes dersom du har behov for en bil av din størrelse i perioden hvor bilen er til reparasjon. Dette kan tenkes dersom du skal på ferie med hele familien, og en liten Open Corsa kanskje vil være i knappeste laget.

Omlevering

Ihht. Forbrukerkjøpsloven vil du kunne ha krav på omlevering, altså en ny bil, dersom butikken ikke klarer å rette feilen. Det skal riktignok en god del til å få omlevert en bil. Men dersom du har kjøpt en typisk «mandagsbil» med mye feil, og hyppige verkstedbesøk, kan dette tale for at du har krav på en ny bil.

Du kan ikke kreve omlevering dersom dette er umulig for selgeren, eller vil medføre vesentlig ulempe / kostnader for ham. Typisk kan det tenkes at du har kjøpt en bruktbil, med spesielt utstyr, -det finnes ikke en maken bil med tilsvarende historikk og kilometerstand. Mangelens art og betydning for forbrukeren vil ofte være et moment som vurderes ved spørsmål om man har krav på omlevering.

prisavslag

Dersom selgeren ikke retter bilen, eller gir deg en ny bil, vil du kunne kreve prisavslag. Dette betyr som regel at du får penger tilbake. Prisavslaget vil gjenspeile differansen i forventet verdi og faktisk verdi på bilen. Dersom en sakkyndig forklarer at det vil koste 50.000 å få bilen i den stand som er avtalt, vil dette normalt være det beløpet du har krav på i prisavslag.

Heving

Dersom mangelen ved bilen er å anse som vesentlig, vil du kunne kreve å heve kjøpet, altså å få pengene tilbake, mot å returnere bilen til selger.
Det skal mye til for at en mangel er å anse som vesentlig. Problemer med diverse elektronikk trenger ikke å være tilstrekkelig, men flere mangler som i seg selv ikke er vesentlige kan kumuleres, slik at de til sammen kan gi grunnlag for heving.

Det må vurderes konkret i hvert tilfelle, hvorvidt mangelen er å regne som «vesentlig». Det kan nevnes at typiske tilfeller er der en bruktbil er solgt som «rustfri», og den viser seg å være så rusten at den regnes som kondemnerbar. Andre eksempler kan være en bruktbil der det oppdages en rekke skjulte feil og mangler til sammen koster mer enn bilens kjøpesum å utbedre.

Erstatning

Erstatning kan komme i tillegg til de ovenfor nevnte misligholdsbeføyelser, og er typisk kostnader relatert til selve mangelen. Det gis ikke erstatning for «tort å svie», men kun for økonomisk tap, som kan dokumenteres.

Typsik vil dette dreie seg om leiebil, verkstedregninger, kostnader til veihjelp, oppbevaringsforsikring (der bilen avskiltes i påvente av rettens vurdering) m.v. Det er kun påregnelige og nødvendige kostnader som kan kreves dekket. At du trenger leiebil mens du er på ferie, og bilen din har brutt sammen, vil trolig regnes som en «påregnelig» kostnad. At du mistet flyet på grunn av motorstopp, og en ferie til 80.000 kroner gikk i vasken, er neppe like påregnelig.

Det er også viktig å notere seg at det kun er nødvendige kostnader som kan kreves dekket. Dersom du kun kjører bil i helgene, kan du neppe kreve leiebil for hele uken.

Har du spørsmål om reklamasjon på bil, kontakt advokat Nicolas Weiss-Andersen eller ring: 99 11 11 19