Styrets forvaltningsansvar


Styrets forvaltningsansvar kan leses ut av aksjeloven § 6-12 første ledd, annet punktum: ”Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten”, hvilket innebærer at styret forvalter selskapets anliggender og har det overordnede ansvaret for den forretningsmessige driften. Som en forutsetning for forsvarlig organisering, plikter styret å sørge for at utviklingen av virksomheten skjer innen de rammer som følger av gjeldende regler og selskapets vedtekter. Vedtektene er en del av aksjonærenes forutsetninger for å stille kapital til rådighet for selskapets virksomhet. Slike forutsetninger vil typisk være å ivareta mulighetene for utbytte ved å maksimalisere selskapets inntjening.

I praksis vil en forsvarlig forvaltning innebære at styret står for selve organiseringen av selskapet, det foretar forretningsmessige beslutninger, inngår avtaler av stor betydning, utarbeider strategiske planer, fastsetter budsjetter, og legger mer detaljerte planer for hvordan selskapet skal nå de budsjetter og andre mål som dets eiere forventer. Det har anledning til å fastsette instrukser for daglig leder der det er nødvendig for å nå de mål og budsjetter som er planlagt.