styrets plikt til utarbeidelse av planer og budsjetter.


Ihht. aksjeloven § 6-12 annet ledd fremkommer det at styret i nødvendig utstrekning skal fastsette planer og budsjetter for virksomheten, samt fastsette retningslinjer for selskapets virksomhet. En normal forståelse av ordlyden ”skal”, tyder på at bestemmelsen medfører en plikt for styret. Denne plikten må tolkes i sammenheng med ordene ”i nødvendig utstrekning”. Loven oppstiller ingen krav til planene og budsjettenes innhold, form eller kvalitet. Lovens forarbeider fastslår at plikten ikke er absolutt. Som eksempel nevnes det at selskaper der det knapt drives noen form for virksomhet, vil en slik plikt være relativt meningsløs.

Budsjetter og planer må forøvrig ”tilpasses arten og omfanget av virksomheten”. Dette innebærer i praksis at et lite selskap med lav omsetning kan lage et nokså enkelt budsjett, mens et større selskap med høy omsetning, etter forholdene må ha mer detaljerte budsjetter, samt planer for hvordan disse skal oppnås. Et budsjett bør utferdiges med et detaljnivå som gjør det lett for styret å oppdage avvik, og komme med konkrete tiltak for hvordan man kan justere virksomhetens kurs, for derigjennom å kunne oppnå de budsjetterte resultater.