Permittering


Permittering er en midlertidig suspensjon av partenes plikter i arbeidsforholdet. Arbeidsgivers plikter til lønnsutbetaling faller bort inntil videre, og det samme skjer med arbeidstakers plikt til å arbeide.

Permittering er ikke lovregulert

Arbeidsgivers rett til permittering av ansatte er ikke regulert i arbeidsmiljøloven, men har blitt utviklet gjennom tariffavtaler og såkalt ulovfestet rett. For de fleste større virksomheter som følger tariffavtale vil som regel denne retten være avtalt i detalj.

Varsel og begrunnelse

Permittering er en utrivelig situasjon for alle parter, man har ikke en jobb og gå til, og man mottar ikke lønn fra arbeidsgiver.

Permittering er en utrivelig situasjon for alle parter, man har ikke en jobb og gå til, og man mottar ikke lønn fra arbeidsgiver.

Arbeidstakeren skal ha varsel før permittering skjer. Normalt vil det her gjelde en 14-dagersfrist. Årsaken til permitteringen skal være saklig begrunnet i virksomhetens forhold, og begrunnelsen bør fremkomme av varselet. Varselet skal også angi hvor lang tid man antar at den ansatte må gå uten arbeidsplikt og lønssrett. Terskelen for permittering ligger relativt høyt, men den anses å ligge lavere enn for oppsigelse. Permitteringer som skjer for å sikre virksomhetens overlevelsesevne, vil normalt bli godkjent av domstolene, da opprettholdelse av arbeidsplasser er ansett å ha en høy samfunnsmessig verdi.

Delvis permittering og oppsigelse

Det er anledning for å permittere ansatte delvis, for eksempel i tilfeller der ordrebortfall medfører at produksjonen halveres, men man er likevel avhengig av å kunne levere øvrig produksjon.

Den ansatte kan si opp sin stilling i permitteringstiden, og kan bli pålagt å jobbe i virksomheten ut oppsigelsestiden. Dersom han er permittert for mer enn tre måneder og inntil videre, og sier opp for å gå over i ny jobb kan han slutte uten oppsigelsesfrist. Dersom virksomheten vil si opp den ansatte i løpet av permitteringen vil de være pålagt å betale ham lønn for hele oppsigelsestiden.