Arbeidsmiljøloven


Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven skal først og fremst verne den ansattes rettigheter

Arbeidsmiljølovens formål og historikk

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og sørge for likebehandling i arbeidslivet. Den skal sørge for nødvendig tilrettelegging, samt sørge for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som igjen skal gi full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Loven skal også bidra til et inkluderende arbeidsliv.

Den arbeidsmiljøloven vi har i dag trådte i kraft 1. januar 2006. Loven er sentral som vernelov for norske arbeidstakere, og bygger på den tidligere arbeidsmiljøloven fra 1977 samt tidligere arbeidervernlovgivning.

Hva arbeidsmiljøloven ikke omfatter

I utgangspunktet omfatter ikke loven sjøfart, fangst og fiske, herunder bearbeiding av fangsten ombord i skip. Videre omfatter den ikke militær luftfart som omfattes av luftfartsloven.

Arbeidsmiljølovens ufravikelighet

Loven kan ikke fravikes til ugunst for en arbeidstaker, med mindre det uttrykkelig står skrevet i den enkelte regele at den kan fravikes ved skriftlig avtale, tariffavtale eller etter dispensasjon fra Arbeidstilsynet.

Lenker til kapitler i arbeidsmiljøloven

Abeidsmiljøloven er delt opp i 20 tematiske kapitler:

Kapittel 1. Innledende bestemmelser
Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet
Kapittel 4. Krav til arbeidsmiljøet
Kapittel 5. Registrerings- og meldeplikt
Kapittel 6. Verneombud
Kapittel 7. Arbeidsmiljøutvalg
Kapittel 8. Informasjon og drøfting
Kapittel 9. Kontrolltiltak i virksomheten
Kapittel 10. Arbeidstid
Kapittel 11. Arbeid av barn og ungdom
Kapittel 12. Rett til permisjon
Kapittel 13. Vern mot diskriminering
Kapittel 14. Ansettelse
Kapittel 14 A. Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold
Kapittel 15 Opphør av arbeidsforhold
Kapittel 16. Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse
Kapittel 17. Tvister om arbeidsforhold
Kapittel 18. Tilsynet med loven
Kapittel 19. Straff
Kapittel 20.  Avsluttende bestemmelser

 

Våre advokater har over 30 års erfaring med arbeidsrettslige problemstillinger, og bistår deg i forbindelse med oppsigelse, avskjed, tvister og forhandlinger om sluttpakke.

Kontakt advo´kat i dag for bistand. Vårt telefonnummer er: 99 11 11 19