Hva er lovlig høyde på en hekk?


Det kan oppstå store ulemper med en høy hekk på naboens eiendom. En klassisk problemstilling er nabokrangler på grunn av at en nabo mister utsikt, får mindre dagslys inn i huset eller sitter igjen med en «sjaktfølelse», eller rett og slett har inntrykk av å ha en stor, grønn «vegg» i hagen.

Det finnes en rekke rettsavgjørelser på området, og en av klassikerne har vi i en dom fra Borgarting lagmannsrett, med nr.: RG-2000-103. Saken dreide seg om en tujahekk på ca. 2 meter, som sto nært inntil og parallelt med nabogrensen mellom de to eiendommene. Det ble hevdet at tujahekken tok lys og utsyn fra naboens kjøkken, samt ga en sjaktfølelse der. Den daværende tujahekken var ny, men hadde erstattet en gammel spireahekk som hadde vært ca. 1,8 meter høy.

Advokat Nicolas Weiss-Andersen forklarer hvor høy hekken kan være

Saksøker mente at hekken var i strid med naboloven § 2, og krevde at hekken måtte reduseres til en høyde på 1,2 meter.

Naboloven (faktisk navn, på nyorsk: «grannelova») § 2 går ut på at ingen må ha, gjøre eller sette i gang med noe som kan være urimelig eller unødvendig, til ulempe eller skade for en naboeiendom. Bestemmelsen legger opp til en skjønnsmessig vurdering, hvor blant annet begge parters behov må vektlegges. Eksempelvis vil den ene parts behov for redusert innsyn måtte vurderes opp mot den andre parts behov for kveldssol.

I saken for lagmannsretten la domstolene til grunn at saksøkers kjøkken – som kjøkken flest – er mye brukt. Videre var det ingen grunn til å tvile på at saksøkers familie opplevde lysforholdene på kjøkkenet som utilfredstillende.

Lagmannsretten anså det som «legitimt å ha en hekk som skjermer mot innsyn fra naboeiendommer». Og presiserte at «ved fortetting av villaområder antas behovet for slik skjerming generelt å øke». Boligene befant seg i et relativt tett villaområde på Bygdøy i Oslo.

Under rettsmøtet ble det avholdt befaring på eiendommen, og retten vurderte alt fra slitasje på gulvbelegg i forskjellige rom (for å se hvor saksøker oppholdt seg mest; stue eller kjøkken), hekkens alternative høyde ble illustrert med snorer, lysforhold ble vurdert, og muligheter for innsyn ble undersøkt.

Retten la blant annet vekt på at en tujahekk, i den aktuelle saken på 2 meter, «åpenbart» er til «sjenanse og ulempe» for saksøker. Saksøktes interesse av ikke å se sin nabos hus kunne ikke anses så tungtveiende som saksøkers behov for lys og luft.

Retten uttalte at «[saksøkers] kjøkken brukes mye. Kjøkkenet rammes derfor spesielt av den høye tette tujahekken.

Retten kom til at hekken måtte reduseres med 20 centimeter, fra ca. 2 meter til 180 cm, og holdes på en slik høyde.

Det ble lagt vekt på at naboens hekk allerede var der da saksøker bygget sitt hus. Riktignok bestod den da av andre busker, men høyden var da på 180 cm. Man kan normalt ikke forvente reduksjon av hekker og trær som var der da du bygget huset, eller kjøpte eiendommen.

Det skal mye til at en hekk kan kreves fjernet i sin helhet. Normalt er det snakk om en reduksjon.

Fri rettshjelp via forsikring

Dersom du har en innboforsikring, vil den normalt dekke advokatutgifter opp til kr 129 000,- med fradrag for egenandel på 4000,- + 20% av overskytende kostnader. Forsikringen gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det eksisterer enkelte unntak. Våre advokater bistår deg vis-a-vis ditt forsikringsselskap.

Ønsker du hjelp i en nabotvist? Kontakt advokat på tlf: 99 11 11 19 eller benytt vårt kontaktskjema.

Se også:


Om Nicolas Weiss-Andersen

Nicolas Weiss-Andersen er Advokat hos Advokater i Oslo. I tillegg til å være utdannet jurist har han studert økonomi og IT-ledelse på BI. Han har jobbet i 10 år som virksomhetsleder innenfor E-handel og har omfattende praktisk erfaring med forretningsrelaterte forhandlinger, strategier og arbeidsrett. Weiss-Andersen jobber mest med forretningsjus, fast eiendom (feil mangler, nabokonflikter m.v) og arbeidsrett. Weiss-Andersen liker å se alternative løsninger og jobber aktivt for å løse tvister i minnelighet. Telefon: 99 11 11 19