Dokumentavgift og arveoppgjør advokat forklarer


Dokumentavgift utgjør 2,5 % av eiendommens salgsverdi på tinglysningstidspunktet.

I forbindelse med overføring av hjemmel til fast eiendom verdt for eksempel kr. 4.000.000,- så utgjør dokumentavgif alene kr. 100.000,-.

Arveavgiften er som kjent fjernet, men krav om innbetaling av dokumentavgift kan komme som en overraskelse på mange.

Flere arvelatere ønsker å overføre bolig eller fritidseiendom til sine arvinger mens de ennå er i live. På den måten kan man sikre seg en kontroll over at dette skjer slik man ønsker, men på den annen side er det ikke alltid så fornuftig rent økonomisk.

Dersom hjemmelen til eiendommen overføres til arvingene mens arvelater er i live, så må denne avgiften betales. Forskudd på arv er nemlig regnet som ”gave” etter dokumentavgiftsreglene.

På den annen side vil de som har krav på arv etter arvelovens bestemmelser få fritak for dokumentavgiften. Fritaket gjelder for ”ideell arveandel etter loven”. Velger en av arvingene deretter å løse ut de øvrige arvinger, så må det betales dokumentavgift på 2,5 % av de øvrige arvingenes andeler av eiendommen.

Arv etter testament gir ikke fritak for dokumentavgift. De som er tilgodesett i et testament må som en hovedregel betale ordinær dokumentavgift. For testamentsarvinger som også er arvinger etter loven, så kan det gjøres fratrekk i dokumentavgiften for den del av arven som følger av arveloven.

Det finnes også en rekke andre fritak fra dokumentavgiften, for eksempel overføring av hjemmel til fast eiendom mellom ektefeller og overføring av felles bolig mellom samboere ved samlivsbrudd.

 

Ta gjerne kontakt med oss når det gjelder arv og arveoppgjør.